Noot 33 Activa en passiva aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten

De post activa aangehouden voor verkoop ultimo 2020 en 2019 (€ 3 miljoen) heeft betrekking op een bedrijfspand. Dit actief is onderdeel van het segment Overig. Op basis van de te verwachten verkoopopbrengst is in 2019 een bedrag van € 4 miljoen ten laste van de bijzondere waardeverminderingen in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Er zijn geen langlopende verplichtingen die samenhangen met de vaste activa aangehouden voor verkoop. Naar verwachting zal deze verkoop in de eerste helft van 2021 worden gerealiseerd.

In zowel 2020 als 2019 is geen sprake van beëindigde bedrijfsactiviteiten.