Noot 19 Leases

Vorderingen uit hoofde van financiële leases

De vorderingen uit hoofde van financiële leases zijn ultimo 2020 als volgt:

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen 1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2020

    

Toekomstige invorderbare minimale leasebetalingen

1

3

2

6

Onverdiende financieringsbaten

-

-1

-

-1

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

1

2

2

5

     

Stand per 31 december 2019

    

Toekomstige invorderbare minimale leasebetalingen

-

2

3

5

Onverdiende financieringsbaten

-

-

-1

-1

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-

2

2

4

De vordering heeft ultimo 2020 voor € 3 miljoen betrekking op een warmtetransportverbinding. De boekwaarde is ultimo 2019 afgewaardeerd naar nihil. De resterende vordering ultimo 2020 betreft de verhuur van transformatoren.

Niet uit de balans blijkende vorderingen uit hoofde van operationele leases

De niet uit de balans blijkende totale, toekomstige, minimale leaseontvangsten uit hoofde van niet-opzegbare operationele leases zijn als volgt:

€ miljoen

2020

2019

Binnen 1 jaar

25

22

Tussen 1 en 2 jaar

24

14

Tussen 2 en 3 jaar

24

14

Tussen 3 en 4 jaar

24

15

Tussen 4 en 5 jaar

20

14

Meer dan 5 jaar

71

68

   

Totaal per 31 december

188

147

De operationele leases hebben ultimo 2020 met name betrekking op de verhuur van transformatoren en de onderverhuur van een tweetal warmtenetten aan Vattenfall Warmte N.V., onderdeel van Vattenfall N.V.

Verplichtingen uit hoofde van leases

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen
1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2020

    

Toekomstige leasebetalingen van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

28

115

136

279

Toekomstige financieringslasten van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

-10

-41

-11

-62

     

Contante waarde van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

18

74

125

217

     

Stand per 31 december 2019

    

Toekomstige leasebetalingen van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

29

83

194

306

Toekomstige financieringslasten van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

-12

-47

-21

-80

     

Contante waarde van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

17

36

173

226

Alliander heeft verplichtingen uit hoofde van leases inzake gebouwen, ruimtes, telecommunicatieverbindingen en bedrijfsauto’s. Daarnaast zijn hier verplichtingen betreffende twee cross border leasetransacties opgenomen. De mutaties van dit deel van de leaseverplichtingen bestaan niet uit kasstromen maar uit valuta-omrekenverschillen (baten) voor € 13 miljoen en overige mutaties. Voor 2019 was dat een last van € 3 miljoen.

Naast bovenstaande leaseverplichtingen zijn er ultimo 2020 nog niet aangevangen leaseverplichtingen voor een niet verdisconteerd bedrag van € 71 miljoen waaraan Alliander zich heeft verbonden. Dit betreft met name panden en leaseauto's. Ultimo 2019 was dit bedrag € 77 miljoen.