Noot 18 Handelsschulden en overige te betalen posten

€ miljoen

2020

2019

Handelsschulden

82

85

Vooruitfacturaties op onderhanden werk

4

5

Overige schulden

59

61

   

Boekwaarde per 31 december

145

151

In de overige schulden is inbegrepen een schuld aan een minderheidsdeelneming van € 16 miljoen (2019: € 4 miljoen).

Overlopende passiva

De overlopende passiva (2020: € 224 miljoen, 2019: € 217 miljoen) bestaan onder andere uit nog te betalen precariobelasting (2020: € 84 miljoen, 2019: € 91 miljoen), nog te ontvangen facturen voor onder meer uitbesteed werk (2020: € 82 miljoen, 2019: € 71 miljoen) en anticipaties inzake inkoop netverliezen en transport (2020: € 22 miljoen, 2019: € 13 miljoen).