Noot 17 Latente belastingen

De post latente belastingvorderingen is als volgt opgebouwd:

Latente belastingvorderingen

€ miljoen

2020

2019

Verschil in waardering materiële vaste activa

155

161

Overig

3

4

   

Boekwaarde per 31 december

158

165

Deze post van € 158 miljoen bestaat uit de waardering van de tijdelijke verschillen in boekhoudkundige en fiscale waardering van de materiële vaste activa en overige balansposten, waaronder beleggingen en voorzieningen.

De post latente belastingvorderingen inzake materiële vaste activa van € 155 miljoen (2019: € 161 miljoen) heeft betrekking op verschillen tussen de boekwaarden in de jaarrekening enerzijds en de fiscale boekwaarden anderzijds. Alliander is belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting per 1 januari 1998. De met de fiscus overeengekomen boekwaarden voor de materiële vaste activa per 1 januari 1998 hebben een afschrijvingsperiode tot maximaal 2030. Realisatie van het tijdelijk verschil dat op deze activa betrekking heeft, spreidt zich dan ook uit tot aan deze datum. Daarnaast heeft de post latente belastingen MVA betrekking op de fiscaal geactiveerde algemene kostentoeslag, de gevolgen van de invoering in 2005 van IFRS en de in het verleden fiscaal toegepaste regeling willekeurige afschrijving en een fiscale lagere waardering van de activa van twee Nederlandse dochtervennootschappen.

Het overige gedeelte van de latente belastingvordering van € 3 miljoen bestaat uit de verschillen in  de commerciële en fiscale waardering van voorzieningen en overige effecten en beleggingen.

Ultimo 2020 bestaat er een totale niet-gewaardeerde latente belastingvordering van € 24 miljoen (ultimo 2019 € 21 miljoen). Deze bestaat uit:

  • Fiscaal compensabele verliezen van onze activiteiten in Duitsland: € 17 miljoen (2019: € 17 miljoen), welke als gevolg van de verwachte resultaatontwikkelingen bij de Duitse entiteiten op middellange termijn niet zijn gewaardeerd, met uitzondering van de verliezen van de entiteit 450connect GmbH;

  • Tijdelijke verschillen in waardering van € 5 miljoen (2019: € 2 miljoen) bij een van de Duitse entiteiten;

  • Een bedrag ad € 2 miljoen (2019: € 2 miljoen) die betrekking heeft op een in 2018 verworven Nederlandse dochtermaatschappij.

Brutomutatie in de latente belastingvorderingen

€ miljoen

Materiële vaste activa

Overig

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2019

169

3

172

    

Mutaties 2019

   

Dotatie rechtstreeks via eigen vermogen

-

1

1

Realisatie tijdelijke verschillen

-16

-1

-17

Wijziging tarief vennootschapsbelasting

8

1

9

Totaal

-8

1

-7

    

Boekwaarde per 31 december 2019

161

4

165

    

Mutaties 2020

   

Realisatie tijdelijke verschillen

-16

-1

-17

Nieuwe consolidaties

-9

-

-9

Wijziging tarief vennootschapsbelasting

19

-

19

Totaal

-6

-1

-7

    

Boekwaarde per 31 december 2020

155

3

158

De afname in 2020 van de latente belastingvordering met € 7 miljoen bestaat uit een realisatie van tijdelijke verschillen inclusief de wijziging van het tarief van de vennootschapsbelasting en een mutatie die betrekking heeft op de verschillen in waardering ten aanzien van de verwerving van twee Nederlandse dochtervennootschappen. De realisatie van tijdelijke verschillen die is opgenomen in de winst-en-verliesrekening, bedraagt een last van € 17 miljoen. Doordat de aangekondigde tariefswijziging van 25% naar 21,7% met ingang van 2021 niet is ingevoerd, is de in het verleden opgenomen correctie vervallen. Het effect is een verhoging van de latente belastingvordering van € 19 miljoen en een bate in de winst-en-verliesrekening. In 2020 zijn de aandelen van twee Nederlandse vennootschappen verworven en zijn de vennootschappen opgenomen in de consolidatie en zijn de latente belastingen gewaardeerd. De commerciële waardering is hoger dan de fiscale waardering. Het effect is een verlaging van de latente belastingvordering van € 9 miljoen.

Latente belastingverplichtingen

De post latente belastingverplichtingen bedraagt ultimo 2020 € 1 miljoen (ultimo 2019 € 3 miljoen).