Noot 16 Overige voorzieningen

€ miljoen

Overige voorzieningen

Boekwaarde per 1 januari 2019

10

  

Mutaties 2019

 

Dotaties

17

Onttrekkingen

-4

Totaal

13

  

Boekwaarde per 31 december 2019

23

  

Mutaties 2020

 

Dotaties

12

Onttrekkingen

-6

Totaal

6

  

Boekwaarde per 31 december 2020

29

De overige voorzieningen ultimo 2020 bedragen € 29 miljoen (2019: € 23 miljoen) en hebben onder meer betrekking op een verlieslatend onderhoudscontract in een van de bedrijfsonderdelen van € 17 miljoen (2019: € 8 miljoen). In de berekening is rekening gehouden met de onvermijdelijke kosten, de Alliander yieldcurve als disconteringsvoet en eventuele afkoopwaarden.