Noot 11 Liquide middelen

€ miljoen

2020

2019

Banktegoeden

78

79

Kasgeldleningen

220

74

   

Boekwaarde per 31 december

298

153

Het effectieve interestpercentage op liquide middelen varieert van -0,68% tot -0,17% (2019: -0,57% tot 0,00%). De liquide middelen worden nagenoeg geheel in euro’s aangehouden. Er zijn in 2020 gelden in liquide middelen inbegrepen waarover Alliander niet de vrije beschikking heeft. Het betreft een geblokkeerde bankrekening van € 1 miljoen (2019: € 1 miljoen).