Noot 39 Investeringen in deelnemingen

€ miljoen

Investeringen in dochterondernemingen

Investeringen in deelnemingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2019

2.498

1

2.499

    

Mutaties 2019

   

Ontvangen dividend

-246

-

-246

Resultaat boekjaar

234

-

234

Uitbreiding aandelenkapitaal

31

-

31

Mutatie herwaarderingsreserve

-

-

-

Interne overdracht

13

-

13

Totaal

32

-

32

    

Boekwaarde per 31 december 2019

2.530

1

2.531

    

Mutaties 2020

   

Ontvangen dividend

-257

-

-257

Resultaat boekjaar

200

-

200

Uitbreiding aandelenkapitaal

38

-

38

Interne overdracht

-59

-

-59

Overige mutatie

2

-

2

Totaal

-76

-

-76

    

Boekwaarde per 31 december 2020

2.454

1

2.455

In 2020 is voor een bedrag van € 257 miljoen (2019: € 246 miljoen) aan dividenden ontvangen van dochteronderneming Liander N.V. De investering van € 38 miljoen in 2020 heeft betrekking op kapitaalstortingen bij dochterondernemingen van Alliander N.V.

De ontvangen dividenden en kapitaalstortingen van dochterondernemingen zijn een gevolg van de herstructurering van de vermogensverhoudingen bij deze ondernemingen conform het beleid van Alliander. 

Het overzicht van gehouden kapitaalbelangen is opgenomen in het onderdeel ‘Dochterondernemingen en overige deelnemingen’ in het hoofdstuk ‘Overige informatie’.