Noot 37 Materiële vaste activa en gebruiksrecht vaste activa

Materiële vaste activa

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Activa in uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2019

    

Aanschafwaarde

226

460

30

716

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-80

-376

-

-456

     

Boekwaarde per 1 januari 2019

146

84

30

260

     

Mutaties 2019

    

Investeringen

2

7

46

55

Desinvesteringen

-7

-

1

-6

Afschrijvingen

-6

-49

-

-55

Bijzondere waardeverminderingen

-4

-

-

-4

Herrubriceringen en overige mutaties

-1

60

-58

1

Herrubricering naar activa aangehouden voor de verkoop

-3

-

-

-3

Totaal

-19

18

-11

-12

     

Stand per 31 december 2019

    

Aanschafwaarde

198

472

19

689

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-71

-370

-

-441

     

Boekwaarde per 31 december 2019

127

102

19

248

     

Mutaties 2020

    

Investeringen

1

7

51

59

Desinvesteringen

-7

-1

-

-8

Afschrijvingen

-5

-50

-

-55

Herrubriceringen en overige mutaties

3

56

-59

-

Interne overdrachten

-

-12

-

-12

Totaal

-8

-

-8

-16

     

Stand per 31 december 2020

    

Aanschafwaarde

177

501

11

689

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-58

-399

-

-457

     

Boekwaarde per 31 december 2020

119

102

11

232

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 59 miljoen (2019: € 55 miljoen). Deze hebben met name betrekking op de investeringen in hard- en software.

Desinvesteringen

De desinvesteringen betreffen met name de verkoop van twee bedrijfsgebouwen. 

Gebruiksrecht vaste activa

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Totaal

Stand per 1 januari 2019

   

Aanschafwaarde

7

35

42

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

    

Boekwaarde per 1 januari 2019

7

35

42

    

Mutaties 2019

   

Investeringen

-

19

19

Desinvesteringen

-

-

-

Afschrijvingen

-2

-14

-16

Herrubriceringen en overige mutaties

-1

4

3

Totaal

-3

9

6

    

Stand per 1 januari 2020

   

Aanschafwaarde

6

58

64

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-2

-14

-16

    

Boekwaarde per 31 december 2019

4

44

48

    

Mutaties 2020

   

Investeringen

-

16

16

Desinvesteringen

-

-1

-1

Afschrijvingen

-2

-14

-16

Herrubriceringen en overige mutaties

1

-

1

Interne overdrachten

-

-5

-5

Totaal

-1

-4

-5

    

Stand per 31 december 2020

   

Aanschafwaarde

7

67

74

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-4

-27

-31

    

Boekwaarde per 31 december 2020

3

40

43

Deze activa hebben betrekking op bedrijfspanden en leaseauto’s.