Bijdrage aan mondiale doelen

Alliander draagt met zijn activiteiten bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), die in 2015 door de lidstaten van de Verenigde Naties zijn aangenomen. Het zijn zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen, die een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering in 2030. Ook Nederland heeft zich er aan verbonden. Overheid, politiek en bedrijfsleven werken aan concretisering van hun bijdrage. Het CBS rapporteert jaarlijks over de voortgang van de werelddoelen in Nederland.

Alliander en de werelddoelen: impact als uitgangspunt

In 2020 hebben we onze bijdrage aan de SDG’s opnieuw in beeld gebracht. We hebben twee SDG’s toegevoegd aan de vier eerder geïdentificeerde SDG 7, 8, 11 en 12. Het gaat om SDG 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur) en SDG 13 (Klimaatactie). Beide liggen in het verlengde van onze kernactiviteiten. SDG 9 is toegevoegd omdat de energietransitie veel nieuwe eisen aan ons energienet stelt. SDG 13 is toegevoegd vanwege de groeiende aandacht voor klimaatadaptatie en de noodzaak hierop te acteren.
We onderzoeken waar onze invloed het grootst is en waar we de meeste maatschappelijke waarde kunnen helpen behalen. Hiertoe hebben we de SDG’s vergeleken met onze bedrijfsvoering, de kernactiviteiten en ons proces van waardecreatie. Daarbij kijken we welke doelen het beste aansluiten bij eigen initiatieven, doelstellingen en strategie en kijken we naar de verwachting van onze stakeholders. De zes doelen corresponderen met een aantal materiële thema’s voor dit jaarverslag zoals toegang tot duurzame energie, goede arbeidsomstandigheden, verduurzaming van infrastructuren, innovatie, verantwoord ketenbeheer en klimaatactie.  

Onze bijdrage aan de SDG’s: samenloop met strategie en impact

<visual wordt aangepast>

Het resultaat van de SDG-analyse is vastgelegd in onze connectiviteitstabel. In deze tabel wordt de samenhang tussen ons proces van waardecreatie, de materiële thema’s, prestaties en de SDG’s duidelijk.  

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Voor ons bedrijf is toegang tot betaalbare en duurzame energie de belangrijkste SDG. Energienetbeheerders spelen een essentiële rol in het waarborgen van veilige, betaalbare en constante beschikbaarheid van energie. Dit doel valt grotendeels samen met onze missie en strategie. Voor ons zijn vooral doel 7.1, het zorgen voor universele toegang tot betaalbare, betrouwbare energie en doel 7.2, het aandeel van hernieuwbare energie te vergroten, van belang. Daarom hebben wij aan deze twee doelen indicatoren gekoppeld om de voortgang te monitoren (zie connectiviteitstabel). Onze impact op SDG 7 komt tot uitdrukking in de investeringen die wij doen om het aandeel getransporteerde hernieuwbare energie via onze netwerken te vergroten waarbij we de maatschappelijke kosten voor energie in de toekomst ook zo laag mogelijk willen houden.  

We werken vanuit onze rol in de energietransitie mee aan het nationale Klimaatakkoord. Onze rol in de gebouwde omgeving en daarbuiten verandert. Cruciaal hierin is onze missie om betrouwbare, betaalbare en bereikbare, duurzame, energie te borgen. We zien kansen en uitdagingen voor de ordening van de warmtemarkt en energieopslag, flexibiliteitsmarkten, het slim kunnen en mogen aansluiten, verdere systeemintegratie en het voorkomen van netproblemen. Via onze ketenpartners willen we een bijdrage blijven leveren aan verduurzaming van de energievoorziening tegen lage kosten.

Resultaten 2020

In 2020 hebben wij vooruitgang kunnen boeken op het gebied van leveringsbetrouwbaarheid van ons netwerk. Zo hebben wij de uitvalduur kunnen 23,2 (2019: 21,9 minuten). Het aantal kabelnummers met meer dan vijf storingen kwam uit op 17. Daarnaast hebben wij met gemeenten afspraken gemaakt over hoe wij hen de komende jaren kunnen begeleiden om de energietransitie vorm te geven. Ook hebben wij stappen gezet bij het in beeld brengen van onze impact op SDG 7. Het aansluitingen met duurzame opwek is met 31% sterk toegenomen naar 464.453 aansluitingen.

SDG 8: Waardig werk en economische groei

We werken permanent aan een veilige en eerlijke werkomgeving voor al onze medewerkers en aan een inclusieve bedrijfscultuur. Onze werkzaamheden dragen bij aan SDG 8.8, het beschermen van arbeidsrechten en bevorderen van veilige werkomgevingen. In ons inkoop- en aanbestedingsbeleid sturen we op goede arbeidsomstandigheden en het naleven van internationale conventies. Wie voor ons werkt voldoet aan dezelfde veiligheidsnormen die we in eigen huis stellen.
Van groot belang voor onze organisatie is SDG 8.5, de volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde. Met ons medewerkersbeleid streven we naar diversiteit en beogen we met Alliander een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Hiertoe maken we afspraken over medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en hebben we doelstellingen voor het aantal vrouwen op leidinggevende posities. Alliander stuurt op een goede werkomgeving en het welzijn van medewerkers en bevraagt medewerkers hierop in enquêtes. Onze inspanningen zijn erop gericht om de toegang tot werk voor alle groepen te versterken en te behouden. Inclusief werkgeverschap – gericht op diversiteit, waardering, de verdeling en toegang tot werk, veilige omstandigheden en een volledig gebruik van talent – zijn belangrijke thema's. We werken aan sectorafspraken in de infrasector voor gelijke toegang tot de arbeidsmarkt. Wij streven ernaar jaarlijks 100 leerplekken aan te kunnen bieden voor mensen die vallen onder de Participatiewet dan wel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij verwachten dat wij dit doel sneller dan afgesproken kunnen bereiken. Wij streven er daarnaast naar dat tegen 2024 33% van onze leidinggevende functies door een vrouw wordt vervuld.

Resultaten 2020

In 2020 hebben wij stappen gezet om onze doelen voor SDG 8 te behalen. Wij hebben 108 werkplekken aangeboden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het aantal vrouwen in leidinggevende posities is licht gestegen en bedraagt eind 2020 29,0%, ten opzichte van 26,9% in 2019. In 2020 hebben we medewerkers gevraagd naar hun ervaringen met langdurig thuiswerken vanwege coronamaatregelen en zijn teammetingen gedaan. @@@@@@

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Nederland beschikt over een van de meest betrouwbare en efficiënte energie-infrastructuren van de wereld. Dagelijks zijn we bezig om onze netten geschikt te maken voor de eisen die de energietransitie stelt. We faciliteren klantkeuzes, maken maximaal gebruik van digitale mogelijkheden, werken aan open netwerken en doen ons werk efficiënt. De snelheid van de energietransitie leidt tot nieuwe uitdagingen waarbij toepassing van innovaties en investeringen in ons netwerk onontbeerlijk zijn. Wij ondersteunen onze klanten in de bebouwde omgeving met de omschakeling naar een duurzaam energiesysteem.

Onze bijdragen voor SDG 9 richten we grotendeels op subdoel 9.1: het ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met de klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen.

In onze visie dienen energienetwerken duurzaam en open te zijn. Omdat het energielandschap verandert, werken we aan een toekomstbestendig en open netwerk met plaats voor meerdere energie-aanbieders. Om inzicht te krijgen in energieambities overleggen we met provincies, gemeenten en andere klanten. Wij helpen hen bij hun energievraagstukken en ontwikkelen complexe energie-infrastructuren. Onder meer door bij te dragen aan duurzame gebiedsontwikkeling via netvisies. We ondersteunen ambitieuze huisvesting door transitiegebouwen aan te sluiten en onze eigen huisvesting te verduurzamen. In 2020 zijn we gestart met planontwikkeling voor nieuwe huisvesting van onze activiteiten in Amsterdam. We werken aan een ambitieuze opgave voor inpassing op een fysiek lastige locatie.
Met partners en stakeholders investeren we in een waterstofprogramma en doen we pilots naar mogelijke toepassingen. We nemen deel aan Groene Allianties en werken met lokale bedrijven, overheden en onderwijs- onderzoekinstituten aan de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van bijvoorbeeld bedrijventerreinen.
Vanuit ons innovatieprogramma voor de energietransitie zorgen we dat we zo snel mogelijk die innovaties en slimme oplossingen realiseren én gaan toepassen die het werk aan en de kosten van de netten verminderen. We werken aan alternatief (duurzaam) gebruik van onze gasnetten. Digitalisering helpt ons hierbij.

Resultaten 2020

@@@@

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

We ondersteunen SDG 11.6, het reduceren van de nadelige milieu-impact van steden per capita. Deze activiteiten hebben een directe relatie met onze ketenemissies, natuurlijk kapitaal en het welzijn in wijken en buurten. In Nederland hebben gemeenten een belangrijke rol bij de overgang naar een duurzame energievoorziening. De afspraken in de Regionale Energiestrategieën (RES) en de uitwerking van het Klimaatakkoord in combinatie met maatschappelijke initiatieven, leiden tot concrete strategieën en wijkplannen. Het is onze taak gemeenten hierin te begeleiden en veranderingen zo goed mogelijk te programmeren en uit te voeren. Ook door het mogelijk maken van teruglevering en het aansluiten van laadpunten voor elektrische mobiliteit dragen we bij aan de verduurzaming van onze woongemeenschappen.

Resultaten 2020

In 2020 hebben gemeenten en lokale partijen hun plannen ingediend in de RES’en. Deze zullen in 2021 definitief worden. Om zo efficiënt en doeltreffend mogelijk in te kunnen spelen op deze plannen, hebben de gezamenlijke netbeheerders onderzocht welke technische stappen mogelijk zijn. Deze zijn vastgelegd in een factsheet ‘Systeemefficiëntie voor een betaalbare en uitvoerbare energietransitie’. Wij zijn in 2020 met bijna al onze gemeentes en veel corporaties in gesprek geweest om afspraken te maken over de warmtetransitie, zodat deze zonder negatieve gevolgen voor de burger doorgevoerd kan worden. Wij zien het als onze taak gemeenten te begeleiden in het doorvoeren van de warmtetransitie en veranderingen zo goed mogelijk te programmeren en uit te voeren. De elektrificatie van mobiliteit lijkt in een versnelling te komen. We bereiden de aanleg van een groter aantal laadpunten voor elektrische auto’s en het openbaar vervoer in ons verzorgingsgebied voor.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

We zijn ons zeer bewust van de effecten van onze bedrijfsvoering op de planeet. Daarom streven we naar een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering. Dit is in lijn met SDG 12.2: tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren. Daarnaast is SDG 12.5 gericht op de circulaire economie: tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.
We investeren in het verminderen van netverliezen, duurzame gebouwen en een schoon wagenpark. Ondanks verschuivingen draait de wereldwijde productie nog grotendeels op nieuwe grondstoffen en maar beperkt op herinzet van materialen en grondstoffen. Bij onze inkoop sturen we op transparantie en circulair gebruik van materialen, zie hiervoor de paragraaf Duurzame bedrijfsvoering. We zien dit terug in onze impactberekening voor natuurlijk kapitaal zoals onze ecokosten en de kosten van klimaatverandering. Beide impacts zijn onderdeel van ons impactmodel. Een uitdaging vormt de transparantie in veel productketens. We werken aan invoering van het verplichte materiaalpaspoort in de infrasector in het project Groene Netten. De toegankelijkheid van materiaalinformatie en versterking daarvan in de sector dragen bij aan de circulaire economie. Voor Alliander streven wij naar een volledig circulaire bedrijfsvoering tegen 2030. Wat betreft energiegebruik zien we CO2-beprijzing vrijwillig per bedrijf of per sector ontstaan. Dit geldt voor veel netbeheerders. Het is onze ambitie om bij netbeheerders een gelijk beleid voor een eerlijke rekenprijs voor CO2 te realiseren.

Resultaten 2020

Bij het duurzamer maken van ons bedrijf hebben wij in 2020 vooruitgang geboekt. Zo werd in 2020 bijvoorbeeld al 44% van onze primaire assets circulair ingekocht en is onze CO2-footprint met 23% gedaald.

SDG 13: Klimaatactie

De effecten van klimaatverandering raken aan de wijze waarop we kijken naar onze activiteiten en bedrijfsmiddelen. De afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord, de voortschrijdende energietransitie, de urgentie om stappen te zetten en de impact van de mens op het klimaat te beperken stellen ons voor uitdagingen. Stakeholders hebben in toenemende mate belangstelling voor onze acties gericht op klimaatverandering. Sinds 2014 werken we gestaag aan verlaging van klimaatgerelateerde emissies van CO2 en dagelijks dragen we zorg voor de invoeding van hernieuwbare energie in onze netwerken. Om klimaatneutraal te worden willen we onze energie volledig betrekken uit duurzame bronnen.
Klimaatverandering leidt ook tot veranderende fysieke condities, zoals droogte en wateroverlast, voor onze bedrijfsmiddelen. Het inspelen op en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, adaptatie, krijgt maatschappelijk toenemend aandacht.
We sluiten aan bij SDG subdoel 13.1: de veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen. Dit jaar hebben we de effecten van klimaatverandering voor ons bedrijf nader in beeld gebracht. We hebben hiertoe de richtlijnen van de Taskforce on Climate related Financial Disclosures (TCFD) gevolgd.

 Resultaten 2020

In 2020 hebben we een kwalitatieve analyse gemaakt van onze positie op het gebied van klimaatadaptatie. We hebben opnieuw stappen gezet bij de vergroening van onze CO2-voetafdruk. Onze doelstelling Klimaatneutraal in 2023 hebben we voor @@% behaald, onder meer door verdere vergroening van de netverliezen met garanties van oorsprong. We zien een positieve ontwikkeling bij het energieverbruik van onze gebouwen.

Ambities voor de komende jaren

Onze opdracht is in de kern maatschappelijk. De energietransitie is onderdeel van onze missie en strategie, we werken aan het ‘duurzame morgen’. Onze bedrijfsvoering is in lijn met deze duurzame koers. Hierbij zijn de mondiale SDG-doelen een belangrijke leidraad. We hebben opgaven te vervullen voor verdere inbedding, toepassing en het monitoren, meten en rapporteren over de SDG-doelen. Om te blijven sturen op de SDG-doelen, hebben wij deze verbonden met onze eigen doelstellingen in de connectiviteitstabel. Verder werken wij aan de langetermijndoelen die bij het betreffende SDG thema zijn toegelicht.