Noot 45 Verplichtingen uit hoofde van leases

De verplichtingen uit hoofde van leases zijn ultimo 2019 als volgt:

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen
1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2019

    

Toekomstige op de balans opgenomen leaseverplichtingen

15

29

4

48

Toekomstige financieringslasten van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

-

-

-

-

     

Contante waarde van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

15

29

4

48

Dit betreft verplichtingen uit hoofde van leases inzake bedrijfspanden, bedrijfsauto’s en de huur van locaties voor telecommasten.

Naast bovenstaande leaseverplichtingen zijn er nog niet aangevangen leaseverplichtingen voor een niet verdisconteerd bedrag van € 77 miljoen waaraan Alliander zich heeft verbonden. Dit betreft panden en leaseauto's.