Noot 54 Financiële baten

€ miljoen

2018

2017

Rente-inkomsten uit kasgeldleningen en deposito's

1

1

Valuta-omrekeningsverschillen

1

32

Financiële baten op leningen van groepsondernemingen

92

100

   

Totaal

94

133

Binnen Alliander wordt het valutarisico afgedekt door middel van FX swaps. De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar ten opzichte van de Euro op de voor de vanuit het ‘Euro-Commercial Paper Programme’ financiering aangetrokken financiering in vreemde valuta.

De financiële baten op leningen van groepsondernemingen zijn € 8 miljoen lager ten opzichte van 2017 door verandering in de doorbelaste interestpercentages en verandering in de samenstelling van groepsondernemingen.