Noot 46 Kortlopende verplichtingen

€ miljoen

2018

2017

Kortlopende verplichtingen

  
   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

13

8

Belastingen en premies sociale verzekeringen

92

79

Schulden ter zake van pensioenen

5

4

Rentedragende verplichtingen

307

232

Overige verplichtingen en overlopende passiva

64

66

   

Totaal kortlopende verplichtingen

481

389

De kortlopende verplichtingen en overlopende passiva hebben betrekking op handelsschulden, belastingschulden en overige kortlopende verplichtingen. De rentedragende verplichtingen betreffen voornamelijk de verplichtingen uit hoofde van het EMTN-programma.