Alliander werkt aan de energie van vandaag en morgen

Alliander heeft het afgelopen jaar wederom meer werk verzet ten opzichte van voorgaande jaren. Het netwerkbedrijf investeerde fors om het totale energienet uit te breiden en te onderhouden, voor het eerst meer dan 1 miljard euro. Het netwerkbedrijf ziet ondertussen dat de vraag naar elektriciteit exponentieel toeneemt. In sommige sectoren nog veel sneller dan tot nu toe werd aangenomen. Dit zet nog meer druk op de uitbreiding van het elektriciteitsnet.

Lees het jaarverslag over 2021

Trends en ontwikkelingen

Nederland heeft te maken met grote maatschappelijke ontwikkelingen: de groeiende economie, digitalisering, de woningbouwopgave, en verduurzaming van de energievoorziening. Deze zorgen voor een explosief stijgende vraag naar elektriciteit. Systeemstudies laten zien dat de piekvraag voor elektriciteit in 2050 minimaal zal zijn verdubbeld. En dat in een tijd waarin we te maken hebben met een nijpend tekort aan goed geschoold technisch personeel. Door deze ontwikkelingen ontstonden in 2021 op steeds meer plekken in Nederland knelpunten op het elektriciteitsnet. De vraag naar elektriciteit gaat sneller dan wij het elektriciteitsnet kunnen aanpassen.

Meer over trends en ontwikkelingen

Prestaties in 2021

Klantgemak consumenten

51%

54% in 2020

Klantgemak zakelijk

38%

35% in 2020

Uitvalduur elektriciteit

20,9 minuten

23,2 minuten in 2020

Uitvalduur gas

44 seconden

83 seconden in 2020

Zonne-energie

4.734  MW

3.444 MW in 2020

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering

115 kTon

176 kTon in 2020

Circulariteit

27%

23% in 2020

Netto resultaat

€ 242 miljoen

€ 224 miljoen in 2020

Details van de prestaties

De impact die wij met elkaar maken

Vermindering van kapitaalwaarde Vermeerdering van kapitaalwaarde
Aankoop/verkoop deelnemingen en dochterondernemingen
Aangekochte of verkochte deelnemingen en dochterondernemingen
€ 3
Overige opbrengsten
Alle opbrengsten die niet direct toe te schrijven zijn aan de kernactiviteiten van Alliander. Denk aan subsidies en de verhuur van gebouwen. Er bestaat een negatief verband tussen overige opbrengsten en het financieel kapitaal.
€ 98
Verandering van de kasreserves
Een vergrootte (verkleinde) positie in liquide middelen bij Alliander drukt (stuwt) de impact van alternatieve maatschappelijke bestedingsmogelijkheden
€ 326
Bijdragen van derden
Alliander wendt zich elk jaar tot derden om de financiële begroting sluitend te maken.
€ 149
€ 214 Belastingen
Directe belastingen (winstbelasting, precarioheffing) en indirecte belastingen (winsten/lonen bij klanten door activteiten van Alliander en de energiebelasting die klanten betalen) hebben een positief effect op de maatschappij.
Aangetrokken kapitaal ontvangen aflossingen en rente
Alliander onttrekt liquide middelen aan de kapitaalmarkt en ontvangt aflossingen en rente op uitstaande leningen. Deze stromen onttrekken gelden waardoor andere (maatschappelijke) projecten hier geen gebruik van kunnen maken.
€ 865
€ 359 Dividenden, aflossing en rente
Alliander keert elk jaar financiële middelen uit aan investeerders door dividenden voor aandeelhouders of aflossingen met bijhorende rente aan schuldeisers.
Financiële kosten klanten (zakelijk)
De totale, gefactureerde kosten voor zakelijke klanten voor het gebruik van onze diensten. Liquide middelen die besteed worden aan Alliander kunnen niet aan andere activiteiten worden uitgegeven.
€ 866
€ 678 Betalingen aan werknemers
Alliander creëert maatschappelijke waarde voor werknemers en ingehuurde derden door het uitbetalen van salaris en sociale premies.
Financiële kosten klanten (consumenten)
De totale, gefactureerde kosten voor consumenten voor het gebruik van onze diensten. Liquide middelen die besteed worden aan Alliander kunnen niet aan andere activiteiten worden uitgegeven.
€ 1.177
€ 1.577 Betalingen aan leveranciers
Veel inkomende kapitaalstromen van Alliander worden aangewend voor inkoop van goederen en diensten. Dit heeft een positieve impact doordat deze liquide middelen vrijkomen voor maatschappelijke doelen elders.

Financieel kapitaal

€ 0,7 Bijdrage warmtetransport welzijn consumenten
De bijdrage van warmtetransport aan de maatschappelijke waarde die warmteconsumptie vertegenwoordigt voor het welzijn van consumenten (verwarming en warm water).
€ 20 Bijdrage van teruglevering van zonne-energie aan welzijn
Het welzijn dat consumenten ervaren door de de mogelijkheid om zonne-energie aan het elektriciteitsnet terug te leveren.
  Digitale veiligheid: voorkomen van cybercrime en hacking
De bijdrage van bedrijfsmiddelen en -systemen aan het beperken van risico's die te maken hebben met datacriminaliteit en hacking.
Economische waardeverandering van traditionele assets (intern)
Waardeverandering van bedrijfsmiddelen van Alliander volgens de jaarcijfers en balansontwikkeling. Dit omvat de stijging in waarde door nieuwe investeringen en afschrijvingen.
 
  Externe waardeverandering van assets
De financiële en niet-financiële waardeverandering van traditionele bedrijfmiddelen en nieuwe infrastructuur voor de maatschappij. Denk hierbij aan de verwachte afschrijving van transportmiddelen voor aardgas en de verwachte positieve impact van nieuw geïnstalleerde laadpalen en slimme meters.
Waarde inkoop goederen zakelijke klanten
De inkoopwaarde van goederen en netverliezen die Alliander betaalt voor het faciliteren van energietransport zakelijke klanten.
€ 197
€ 453 Waarde van energietransport voor zakelijke klanten
De bijdrage van energietransport aan de waarde die energie vertegenwoordigt in de productie van goederen en diensten door zakelijke klanten.
Waarde inkoop goederen voor gastransport
De inkoopwaarde van goederen en lekverliezen die Alliander betaalt voor het faciliteren van gastransport.
€ 881
€ 3.018 Bijdrage gastransport aan welzijn consumenten
De bijdrage van gastransport aan de maatschappelijke waarde die gas heeft als bron voor het welzijn en comfort van consumenten (verwarming, koken). Het optreden van storingen verkleint de positieve waarde.
Waarde inkoop goederen voor elektriciteitstransport
De inkoopwaarde van goederen en netverliezen die Alliander betaalt voor het faciliteren van elektriciteitstransport.
€ 972
€ 2.285 Bijdrage elektriciteitstransport aan welzijn consumenten
De bijdrage van transport van elektriciteit aan de maatschappelijke waarde die elektriciteit heeft voor het welzijn van consumenten (gebruik van huishoudelijke apparatuur, elektrisch vervoer, verlichting). Het optreden van storingen verkleint deze positieve impact.

Geproduceerd kapitaal

 
  Ontwikkeling van nieuwe marktmodellen en open platforms
Nieuwe marktmodellen en open platforms hebben een waarde in termen van de positieve economische en milieu-effecten.
 
  Technologische ontwikkeling
Nieuwe technologiëen die in de toekomst kunnen worden gebruikt hebben een waarde in termen van de positieve economische en milieu-effecten.
 
  Waardeverandering immateriële assets
De verandering in immateriële middelen, bestaande uit goodwill en licenties
Geen impact gekwanticeerd  
€ 2,5 Waarde van dataverzameling marktfacilitering
Vergroting van de beschikbaarheid van data, bijvoorbeeld verbruikspatronen op wijkniveau, waarmee Alliander marktpartijen faciliteert in hun dienstverlening en producten.

Intellectueel kapitaal

Ecologische schade door afval
Deze impact hangt van de bestemming van afval af. Het grootste deel zoals de metalen wordt gerecycled. Een deel wordt verbrand zoals veel soorten gevaarlijk afval en een klein deel wordt gestort, zoals bitumen. Het herinzet programma is een voorbeeld hoe deze impact verkleind wordt.
€ 0,1
 
Ecologische schade door inkoop van materialen
Deze impact laat zien wat de ecologische schade in de productieketen afgelopen jaar was voor de vier grootste groepen assets: kabels, meters, gasbuizen en transformatoren.
€ 45
 
Klimaatverandering door CO<sub>2</sub>-uitstoot
Emissies van CO2<sub> </sub>dragen bij aan klimaatverandering. Alliander faciliteert transport van energie van deels niet duurzame bronnen naar de eindgebruiker. De energietransitie beperkt deze negatieve impact. Daarnaast verbruikt Alliander energie voor huisvesting, mobiliteit en net- en lekverliezen. Het doel is klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023. Naast de vermindering van emissies, wordt de uitstoot vergroend.
€ 223
 
Overige milieu-impacts
Voor een deel van de activiteiten is dit soort impact berekend en apart opgenomen (bijvoorbeeld voor de ecologische schade van inkoop van materialen). Deze post vertegenwoordigt het deel dat niet gekwantificeerd is zoals de productieketen van verbruikt aardgas voor verwarming of de impact van bouw en onderhoud van onderstations op biodiversiteit.
 
  Geen impact gekwanticeerd

Natuurlijk kapitaal

  Bijdrage aan sociale cohesie in Nederland
Activiteiten voor ondersteuning van bijvoorbeeld burgerinitieven voor decentrale energie-opwek of collectieve energie-inkoop kunnen op regionaal of landelijk niveau een effect hebben op sociale cohesie.
  Bijdrage aan sociale cohesie in buurten
Investeringen in gemeenschapsinitiatieven kunnen een effect hebben op de sociale cohesie op buurtniveau, bijvoorbeeld door activiteiten van Alliander Foundation en door activiteiten in wijkprojecten op het gebied van energie en duurzaamheid.
  Bijdrage aan verbeterde instituties en regelgeving
Bijdrage van Alliander die gericht is op aanpassingen in de regelgeving om de impact van energiedistributie te optimaliseren.
Digitale veiligheid: schending van de privacy
De veiligheidsrisico's die gepaard gaan met het beheer van persoonsgegevens door Alliander en de energieleveranciers.
 
€ 3,5 Waarde van reputatieverandering van Alliander
Veranderingen in de perceptie van stakeholders kan de reputatie van Alliander positief en negatief beïnvloeden.

Sociaal kapitaal

Veiligheidsincidenten in de omgeving
Ongevallen gerelateerd aan elektriciteits- en gastransport leiden tot verloren gezonde levensjaren. Alliander heeft onvoldoende betrouwbare informatie om deze impact te kunnen kwantificeren.
 
Economische waarde van arbeid
Tijd en aandacht van Alliander-medewerkers die zij besteden aan hun werk kunnen zij niet ergens anders inzetten.
 
  Ontwikkeling van werknemers
De waarde van de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van Alliander-medewerkers.
Werkgerelateerde uitval en ongevallen van werknemers (veiligheid)
Ongevallen op het werk en werkgerelateerde ziekten worden gekoppeld aan het verlies van gezonde levensjaren. Welzijn krijgt een statistische waarde, die deels verloren raakt als een medewerker fysiek of mentaal ongezond is.
€ 0,6
€ 60 Welzijn door het hebben van werk
De waarde van werk door verbetering van persoonlijk welzijn door sociaal contact, meer vertrouwen in de maatschappij, eigenwaarde en arbeidsfitheid. Hoe meer tevreden een Alliander-medewerker is, hoe hoger de impact.

Menselijk kapitaal

Bedragen zijn in € miljoen
Gekwantificeerd in € miljoen
Niet gekwantificeerd in € miljoen
Geen impact gekwantificeerd

Bekijk het volledige model

De prestaties in onze regio’s

Bekijk onze activiteiten

Hoe wij waarde creëren

We zetten de bronnen en kapitalen die ons ter beschikking staan zo efficiënt mogelijk in. We richten ons daarbij op een zo groot mogelijke maatschappelijke bijdrage.

Ons waardecreatiemodel

Werving technici

Om het werk gedaan te krijgen, zijn veel technici nodig. Om het werk gedaan te krijgen, zetten we in op het aantrekken van nieuwe monteurs en maken we de interne organisatie slagvaardiger en wendbaarder.

Onze medewerkers

Werken in coronatijd

Alliander is verantwoordelijk voor de energievoorziening van 2,9 miljoen huishoudens en bedrijven. Onze activiteiten zijn onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland. De overheid heeft gedurende 2021 verschillende keren coronamaatregelen afgekondigd of herzien. Het was voor ons en voor onze klanten van belang dat de primaire werkzaamheden, zoals het verhelpen van storingen en plegen van kritisch onderhoud, zo goed mogelijk door konden gaan.

Meer over Alliander als werkgever